Çarşamba, Şubat 01, 2006

MİMARLAR ODASINDA YENİ GÜNDEM

3 Nisan 2002

 • Mimarlar Odası 38. Genel Kurulu 12 Nisan Cuma günü toplanıyor.

 • Mimarlar Odasının kuruluşunun 50. yıldönümüne yaklaşıyoruz. 38. Genel Kurul odanın 50. yılında yönetimini, gündemini ve söylemini belirleyecek. Bu elli yılda ülkemizin yaşadığı hızlı kentleşme süreci mimarlığı dışlayarak gelişti ve başarısızlıkla sonuçlandı. Sürecin başarısızlığı çarpıcı biçimde 17 Ağustos depreminde gözler önüne serildi. Geçen 50 yıl boyunca kentleşmeye “inşaat mantığı” ve rant kaygısı egemen oldu. Mimarlar Odası bu elli yıl boyunca bu büyük toplumsal dönüşümün başarılı olabilmesi için mücadele etti. Mimari Proje Yarışmaları Düzeni, Planlı Kalkınma, Milli Fiziki Plan Semineri, Kıyı Kanunu, İhtisas Ayrımı, Mesleki Denetim Uygulaması, Teknik Uygulama Sorumluluğu, Teknik Eleman Kurultayı, Konut Kurultayı, Mimarlık Eğitimi Semineri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulları, Sürdürülebilir Kalkınma, ÇED Uygulaması, Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması programlarını gündemine alarak kentleşme sürecini sağlıklı geliştirmeğe çalıştı. Sürecin başarısızlığı bu çabalarımızın değerini örtmekte. Oda tarihi boyunca geliştirdiğimiz hizmet, sanat ve koruma söylemleri de artık eskimekte.

 • Mimarlar Odasının 50. yılına doğru artık kentleşme alışılagelmiş biçimiyle sürdürülemiyor. Yapı üretimi durma noktasında. Ekonomik krizin etkilerinin ötesinde büyük bir yapısal dönüşümün eşiğindeyiz. İlk yatırımları pahalı, işletmeleri israflı, kullanışsız, estetik değerlerden uzak, doğa ve kültür değerlerine yabancı, dönüşümü olanaksız yerleşmelerimizi yenilemek zorundayız. Mimarlık kaynağını harekete geçirerek yaşam sevinci veren çevreler elde etmek durumundayız. Dünyanın en önemli mimari birikimlerinden birine sahip olan ülkemizin bu kaynağını ihmal etmemesini sağlamalıyız.

 • Gündemimizin ana maddesi sürdürülebilir kentleşme için stratejiler geliştirmek olmalıdır. Bu kriz ortamında eskinin sürdürülemeyeceği, yeninin aranması gereği ortadadır. Son on yılda gelişen küreselleşme ve AB ile uyum süreci mimarlık mesleğinin uygulanmasında yeni tehlikeler ve yeni olanaklar yaratmaktadır. Küreselleşme ve AB ile uyum süreçlerinde mimarlığımıza sahip çıkmak bize düşmektedir. Gündemimizde yer almaktadır.
 • Uluslararası ilişkilerde yeni gelişmeler

  • Uluslararası rekabete eşitliksiz koşullarda açılma kriz şartlarında mimarlığımızı zorlayacaktır.
  • AB ile uyum süreci mimarlık mesleğini uygulama şartlarında iyileşme sağlayabilir.
  • UIA Berlin Kongresi teması – Kaynak Olarak Mimarlık – bu yılki programımıza temel oluşturabilir:


   Doğal kaynaklar yanı sıra, giderek şehirleşen dünyamızda, mimarlık uygarlığın en değerli varlıklarından biridir. Yapılı çevremiz teknik, siyasi, iktisadi ve sosyal süreçlerin ürünü olabilir; onun fiziki nitelikleri yaşamımızın kaynağıdır. 21. Yüzyılda mimarlığın büyük görevi bu kaynakları korumak ve geliştirmektir.
   Böylelikle, sürdürülebilir yapılaşma için stratejiler geliştirmek, kentlerin ve kırsal alanların mesken ve yaşama yerleri olarak tasarımı kadar önem taşıyacaktır. Mevcut yapıların korunması ve modernizasyonu bugünün ve yarının sorunları ile başa çıkabilecek yapı formlarının icat edilmesi ve sürekli geliştirilmesi ile birlikte yol alacaktır.
  • UIA 2005 İstanbul hazırlıkları uluslararası ilişkilerimizi geliştirecektir.

 • Deprem ve kentleşme

  • 50 yıllık kentleşme sürecinin başarısızlığı depremle belirginleşti
  • Tarımdan kaynak aktarımı ve muhtemel yeni kente göç dalgası ve kentleşme sorunlarının ağırlaşması ihtimali

 • İnşaat sektöründe derinleşen bunalım

  • Deprem sonrasında konut üretiminde tıkanma geçici değil
  • Mali sektör krizi ile başlayan durgunluk ve kamu yatırımlarının durdurulması
  • İşsizlik, mimari büroların tasfiyesi, kamu görevlisi mimarlarda demoralizasyon
  • Mesleki denetimin içeriksizleşmesi, gelirlerinde azalma

 • İnşaat sektöründe yeniden yapılanma

  • Yapı denetiminde bakanlık/belediye çekişmesi kararnameleri – yapı denetimi firmaları fiyaskosu
  • Kararname/kanunlarla odanın etki alanının genişlemesi/daralması
  • AB ve Dünya Bankası etkisi – Devlet İhale Kanunu
  • Rekabet Kurulu kararı

 • Mimarlık eğitiminde kaygı veren gelişmeler

  • Eğitimin yaygınlaşması – seyrelmesi
  • Paralı üniversite eğitiminin yaygınlaşması
  • Geçici YÖK düzeninin kalıcılaşması

 • Yeniden yapılanma hedefleri

  • Mimarlığın topluma yeniden kazandırılması – Kaynak olarak Mimarlık
  • Mimarların iş alanlarının genişletilmesi
  • Mimarların çalışma koşullarının geliştirilmesi
  • Meslek içi eğitimin başlatılması
  • Uluslararası gelişmelere aktif uyum
  • İnşaat sektörünün yeniden yapılanmasında aktif rol – yapı ve yapılı çevre standartlarında mimarlık
  • Kentleşme, planlama, konut konularının yeniden tartışılması

 • Gündeme uygun yeniden yapılanma önerileri

  • Odanın eğitim ve yayın faaliyetlerinin genişletilmesi, halka açılması
  • Yarışmaların bir oda etkinliği olarak ele alınması – Depreme uyarlı mimarlık yarışmaları
  • Denetlemeye kalite yönetimi niteliği kazandırılması
  • Oda bünyesinde yeni kurullar, mesleki pratiğin örgütlenmesi
  • TMMOB bünyesinde yerleşme-yapılaşma ile ilgili odaların yeniden yakınlaştırılması

 • Oda örgütlenme sorunlarında konsensüs

  • Genel Kurul kompozisyonunda “verimlilik” ve “etkinlik” yaklaşımları
  • Yeni şubeler - idari ve mali sorunların çözümünde yeni iletişim modelleri
  • Zamana yayılan geçiş süreçleri


Yaşanılan süreçler sonucu Mimarlar Odası 38. Genel Kurula zengin bir gündemle gitmektedir. Genel Kurulumuzun başarısı bu gündemi bir çalışma programına ve mimarlığı kaynak olarak öne çıkaran bir söyleme dönüştürmekle sağlanacaktır.
Ankara, 3 Nisan 2002